විශේෂාංග නිෂ්පාදන

අපි ගැන

BWIN නිරවද්යතාව මෙවලම් කම්පැනි ලිමිටඩ් සඳහා CNC කැපීම මෙවලම් නිෂ්පාදනය හා විකිණීම, අඩවි නිර්මාණය සඳහා විශේෂිත කර්මාන්ත වේ. ප්රධාන වශයෙන් මෙවලම්, ඉරීම මෙවලම්, සරඹ මෙවලම් හා සෑදිමට පද්ධති හැරෙමින්, කාබයිට් ඇතුල් විවිධ නිෂ්පාදනය කරයි. මේ සියලු භාණ්ඩ විවිධ පොදු ප්රමාණ මාලාවක් වේ.

නව නිපැයුම්

අයදුම්පත්

අප අමතන්න දැන්. 100% ක් පාරිභෝගික තෘප්තිය සහතික

පුවත් ලිපි